توضیحات کامل :

نظام بانکداری و اصلاح ان

 

اگر امكانش است وارد بحث فرایند شویم . 5

چه درصدی از این تغییر در حیطه اختیارات ماست ؟. 7

WTO پشت دروازه های دیوار چین.. 12

اصلاح بانكداری چین باید به سرعت عملی شود . 13

تاریخچه اصلاحات بانكی در چین.. 14

-فشار برای تجاری كردن بانكهای دولتی : 15

بستن بانكهای مساله دار : 15

-حل مشكل وامهای معوق : 15

-اجازه به بانكهای خارجی جهت فعالیت بانكی در مناطق وبازار یابی خاص : 16