توضیحات کامل :

پرپوزال تحلیل و بررسی جرایم علیه اجرای عدالت قضائی و مطالعه مصادیق آن

 

 عنوان به زبان انگلیسی/(آلمانی، فرانسه، عربی):

تذكر: صرفاً دانشجویان رشته‏ های زبان آلمانی،‌فرانسه و عربی مجازند عنوان پایان‏نامه خود را به زبان مربوطه در این بخش درج نمایند و برای بقیه دانشجویان، عنوان بایستی به زبان انگلیسی ذكر شود.

Analyses of crimes against the judicial justice and study Instances it.

 

ب – تعداد واحد پایان‏نامه: 6 واحد

 

ج- بیان مسأله اساسی تحقیق به طور كلی (شامل تشریح مسأله و معرفی آن، بیان جنبه‏های مجهول و مبهم، بیان متغیرهای مربوطه و منظور از تحقیق به صورت مستند) :

در عالم حقوق از دیر باز جرایم را به سه دسته علیه اشخاص، علیه اموال و علیه  امنیت و آسایش عمومی تقسیم نموده‌اند. این تقسیم‌بندی در كتب جزای اختصاصی استقرار یافته است]8 و 11[. جرایمی كه در سیر  عدالت قضایی، روند كشف جرم، تعقیب مرتكب، تحقیق پیرامون جرم، دادرسی و اجرای حكم خدشه ایجاد می‌كند و آن را كند نموده یا موانعی در كشف حقیقت و اجرای   عدالت ایجاد كند، در سالهای اخیر مورد توجه قانونگذاران سیستم‌های كیفری دنیا قرار گرفته است؛ به گونه‌ای كه برخی كشورها فصلی را در قانون جزا به این جرایم اختصاص داده‌اند.

جرایم علیه عدالت قضایی به طور عمده در دو طبقه گنجانده می‌شوند، «موانع ثبوتی استقرار عدالت» و «موانع اثباتی در اجرای عدالت»؛ همچنین تعرض‌هایی كه نسبت به صاحب منصبان عدالت قضایی از جمله قضات و كارشناسان رسمی صورت می‌گیرد نوع دیگری از این جرایم می‌باشند. موانع ثبوتی استقرار عدالت، اعمالی هستند «كه به طور اخص در عدم اجرای عدالت اثر می‌گذارند»]7[.