توضیحات کامل :

نارسایی و موانع استقرار

 

نارسایی و موانع‌ استقرار كنترل‌های داخلی:.. 2

عوامل‌ و موانع‌ برون سازمانی :.. 2

عوامل‌ و موانع درون سازمانی :.. 3

مسئله‌ی روزمرگی‌ مدیران :.. 7

راه‌حل‌های پیشنهادی :.. 8

خلاصه :.. 9

حسابرسی‌ مستقل و كنترل‌های داخلی :.. 9

اثر فناوری اطلاعات‌ بر كنترل داخلی :.. 11

شناخت سیستم‌ حسابداری :.. 15

خلاصه :   19