توضیحات کامل :

شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران

 

شناسایی موانع بكارگیری تجارت الكترونیكی (EC) در ایران  3

مقدمه  4

1- مبانی نظری تحقیق  4

1-1 مبانی و مفاهیم تجارت الكترونیك   5

2-1. موانع بكارگیری تجارت الكترونیك در ایران  5

2- مدل مفهومی تحقیق  9

3- هدف تحقیق  9

4- فرضیات تحقیق  9

5. روش تحقیق  10

1-5. جامعة آماری   10

2-5. روش گردآوری داده ها 10

3-5. روش تحقیق  11

4-5. متغیرهای تحقیق  11

5-5. روش تجزیه و تحلیل  12

6. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیات   12

1-6. آزمون فرضیة اول  12

2-6. آزمون فرضیة دوم  13

3-6. آزمون فرضیة سوم  14

4-6. آزمون فرضیة چهارم  15

5-6. آزمون فرضیة پنجم  16

6-6. آزمون فرضیة ششم  17

7-6. آزمون فرضیة هفتم  18

8-6. آزمون فرضیة هشتم  19

جمع بندی و ملاحظات   20

منابع انگلیسی  22

منابع فارسی: 22