توضیحات کامل :

مهندسی قالب -طرح ریزی و طراحی

 

مهندسی قالب – طرح ریزی و طراحی. 2

عوامل در پرسكاری ورق فلز: 2

عوامل طراحی: 2

عوامل تولید: 2

عوامل اقتصادی: 3

روشهای اصلی در طرح ‌ریزی فرآیند پرسكاری: 3