توضیحات کامل :

معرفی روش شش سیگما

 

معرفی روش شش سیگما ........ 2

مقدمه 2

شش سیگما چیست؟ 4

فرمول سیگما عبارت است از: 6

مفهوم شش سیگما 7

جدول 1- سطوح كیفیت و تعداد عیوب مربوط به آن.. 8

سطوح كیفیت.. 8

ابزارها و روشهای شش سیگما 10

كیفیت خلاقیت.. 13

فرایند بهبود.. 13

بهبود ابزار.. 13

اندازه‌گیری كیفیت.. 13

ساختار شش سیگما 15

هدف شش سیگما 17