توضیحات کامل :

مشاوره شغلی در بازار كار

 

پیشگفتار : 3

مقدمه : 5

تعریف مفاهیم كلیدی.. 8

اركان نظام جامع. 13

نظام جامع مشاوره شغلی. 14

كاربران و ذینفعان نظام جامع. 16

اهداف اصلی طرح : 18

اهداف فرعی طرح : 19

پیش نیازهای طرح. 21

پروژه های پیش نیاز. 22

پروژه های سمپل. 22

نتایج حاصله. 23

پیشنهادات  و ارایه راهكار. 23

منابع. 25