توضیحات کامل :

مشارکت و آزادی


فهرست

 

مقدمه .........................................................................1

جنبشهای اجتماعی ..........................................................2

انواع جنبش اجتماعی و شرایط آن ........................................4

حرکتهای زنان ...............................................................8

آگاهی هویت بخش ........................................................10

جنبش های اجتماعی جدید ...............................................16

نوع جنبش رد ایران ......................................................20

انواع دموکراسی ..........................................................22

منابع ........................................................................28