توضیحات کامل :

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع

 

جنبه های اخلاقی نام و نشان تجاری در افزایش اعتبار شركت در اجتماع. 2

چكیده 2

1- مقدمه. 2

2- ایجاد نام و نشان تجاری اخلاقی1 3

3- اهداف سئوال برانگیز نام سازی.. 7

4- آسیب پذیری نام و نشان تجاری.. 9

5- تصاویر چندگانه نام و نشان تجاری.. 10

6- نقص در مدل‌های مربوط به نام و نشان تجاری.. 11

7- ارزش ویژه نام و نشان. 12

8- نام سازی و مسئولیت اجتماعی شركت.. 15

9- نام سازی اخلاقی و اعتبارشركت.. 16

10- توجه مشتریان به اخلاقیات نام و نشان. 18

11- نتیجه گیری.. 20

مراجع. 22