توضیحات کامل :

سیستم حقوق و دستمزد و تأثیر آن در بهره وری سازمان

 

ا1پیشگفتار 2

ضرورت و اهمیت كار 3

تعریف كار 4

سیستم های حقوق و دستمزد و تأثیر در بهره وری. 6

مقدمه : 6

حقوق و دستمزد : 7

منظور از برنامه های دستمزد متغیر چیست ؟ 8

برنامه های دستمزد قطعه كاری ( حجم عملیات ) 9

چهار چوب نظری تحقیق. 10

هزینه های تولید : 12

مرحله سوم محل اجراء تحقیق : 13

تفاوت بهره دهی در بین افراد : 13

انگیزه های اقتصادی : 14

سیستم پیشنهادات : 14

آزمون فرض.. 16