توضیحات کامل :

شركای منطقه‌ای ایران و امكان تشكیل هسته مركزی  یك همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای

 

شركای منطقه‌ای ایران و امكان تشكیل هسته مركزی.. 2

یك همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای.. 2

چكیده.. 2

مقدمه.. 4

1 . مباحث نظری درباره همپیوندی اقتصادی منطقه‌ای.. 6

2 . تبیین و معرفی شاخص‌های اقتصاد كلان بین‌الملل.. 10

2ـ1. شاخص توسعه انسانی.. 10

2ـ2. تولید سرانه.. 15

2ـ3. شاخص آزادسازی اقتصادی.. 16

2ـ4. درجه باز بودن اقتصاد.. 18

2ـ5. سهم كالاهای ساخته شده صنعتی از تولید ناخالص داخلی (GDP) 20

2ـ6. سهم كالاهای ساخته شده صنعتی از كل صادرات.. 21

جدول شماره 2 ـ برخی متغیرهای اقتصادی و اقتصاد كلان بین‌الملل 16 كشور عضو دو تشكل منطقه‌ای GCC  و ECO.. 23

2-7. اندازه تجارت.. 26

2-8. سهم كشورها از كل تجارت منطقه‌ای.. 26

2-9. نسبت‌های تمركز در كالاهای صادراتی و وارداتی.. 28

2-10. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی.. 29

5 . نتایج حاصل از رتبه‌بندی كشورهای مورد بررسی.. 34

جمع‌بندی و ملاحظات.. 44

منابع.. 46