توضیحات کامل :

شركت های  سهامی

 

بخش 1 كلیات : 3

تعریف.. 3

اشكال دیگری از شركتهای كاری.. 3

ویژگیهای كلی. 4

تعداد سهام‌داران. 4

ملیت سهام‌داران. 5

سهام 5

مدیریت.. 5

انحلال و تصفیه حساب.. 6

بخش دوم : سرمایه. 6

سهم سرمایه. 6

تعهد پرداخت.. 7

ارزش اسمی. 7

اسناد سهام 7

اسناد موقت سهام 8

انتقال سهم 8

سرمایه ذخیره 9

سود سهام 9

حقوق شفعه. 9

بخش 3 : تشكیل. 10

اساسنامه شركت.. 10

پرداخت سهم مشاركت.. 10

جلسات مؤسسین : 10

اولین جلسه هیئت مدیران. 11

ثبت نام 11

انتشارات.. 13

آغاز موجودیت قانونی. 14

هزینه‌ها 14

مسولیت موسسان. 15

بخش چهارم :  هیئت مدیره 15

تعداد 15

عزل و نصب.. 15

مدت تصدی.. 16

امنیت سهام 16

اختیارات.. 16

تعهدات.. 16

جلسات.. 17

اقدامات بدون جلسه: 17

نماینده/وكیل. 17

مدیران جانبی. 18

مدیر عامل. 18

حق‌الزحمه. 18

كاركردن با شركت : 19

رقابت با شركت : 19

بخش 5 – جلسات سهام‌داران. 19

انواع. 19

حدود صلاحیت مجمع عمومی عادی: 20

صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده 20

ریاست جلسات مجمع. 20

آگهی دعوت.. 21

حد نصاب تشكیل جلسات مجمع. 21

نصاب اتخاذ تصمیم 21

وكیل. 22

كارت ورود به جلسات مجمع (دعوتنامه) 22

فهرست حضار. 22

صورتجلسات.. 22

ثبت صورتجلسات و نگهداری آنها: 23

انتشار جزئیات.. 23

خاتمه : 24

دعوت از سهام‌داران اقلیت.. 24

بخش 6 – متفرقه. 24

بازرسان قانونی. 24

صورت حساب.. 24

نام شركت.. 25

برخی تفاوتهای موجود میان شركت سهامی خاص و عام 25