توضیحات کامل :

شرکتها ‏، بنگاههای اقتصادی ، بازرگانان و آرمانهای توسعه هزاره

 

برنامه توسعه سازمان ملل متحد UNDP