توضیحات کامل :

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد

 

ضرورت‎های خصوصی‎سازی و كاهش تصدی‎گری دولت در اقتصاد 2

دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران : 2

مفروضات در مورد سیاست‎ها و راهكارهای پیشنهادی. 4

سیاست‎ها و راهكارهای اقتصادی پیشنهادی برای دولت آینده 6

روشهای خصوصی‎سازی و تجربه آن در ایران. 9

روشهای خصوصی‎سازی در جهان: 9

عرضه‎ عمومی تمام یا قسمتی از سهام شركت.. 10

روش اجرا 11

شرایط لازم برای عرضه عمومی سهام 12

مشكلات اجرایی. 13

فروش خصوصی سهام 15

روش اجرایی. 15

مزایای عرضه خصوصی سهام 17

مشاركت بخش خصوصی در شركت دولتی. 19

فروش دارائیهای شركت یا مؤسسات دولتی. 20

روش اجرایی. 20

تجزیه واحد بزرگ دولتی به چند شركت كوچكتر. 21

فروش شركت به كاركنان و مدیران. 23

ارزیابی عملكرد دولت‎ها در فروش بنگاه‎های اقتصادی. 26

برنامه پیشنهادی جهت آزادسازی دولت از تصدی امور اقتصادی. 28

نتایج حاصل از اجرای راهكارهای پیشنهادی. 35

سیر قانونی خصوصی‎سازی در ایران. 38

خصوصی‎سازی و برنامه سوم 48

بازنگری در قانون كار 50