توضیحات کامل :

سیستم حقوق آموزش و پرورش

 

انواع سیستم های محاسبه پرداخت حقوق در کشور (در آموزش و پرورش )

1- سیستم بکفا  2- سیستم پرسنلی  3- سیستم حقوقی

سیستم بکفا : در شروع سال تحصیلی فرم هایی که شامل اطلاعاتی از تعداد معلمین، تعداد دانش آموزان و تعداد کلاس های می باشد به مدارس ارسال می شود و این فرم از طریق مقاطع مربوطبه اداره آموزش و پرورش به مدارس ارسال می شود. مقطع ابتدایی برای مدارس ابتدای. مقطع راهنمایی برای مدرارس راهنمایی و از طریق مقطع متوسطه به مداس متوسطه ارسال می شود و این فرم پس از تکمیل توسط مدیریت به اداره عودت داده می شود و در صورت داشتن اشکالاتی مجدد به مدرسه ارسال نموده تا تصحیح گردد و بعد به مدرسه ارسال  می شود و این فرم از طریق مقاطع مربوطه اداره آموزش و پرورش به مدارس ارسال می شود مقطع ابتدایی برای مدارس ابتدایی، مقطع راهنمایی به مدارس و از طریق مقطع متوسطه به مدارس متوسطه ارسال می شود و این فرم پس از تکمیل توسط مدیریت مدارس به اداره عوت داده می شود