توضیحات کامل :

فصل دوم –شورای اقتصاد

ماده 2-به منظور هدایت و هم آهنگ كردن امور اقتصادی كشور شورایی مركب از وزیران بشرح زیر و رئیس كل بانك مركزی ایران به ریاست رئیس جمهور بنام شورای اقتصاد تشكیل می شود.

       × وزیر كار و امور اجتماعی

       ×وزیر كشاورزی

       ×سرپرست سازمان برنامه و بودجه(معاون رئیس جمهور)

       ×وزیر بازرگانی

       ×وزیر جهاد سازندگی

       ×وزیر صنایع و وزیر صنایع سنگین

       ×وزیر معادن و فلزات  

       ×وزیر نفت

       ×وزیر نیرو    , وزیر تعاون    ,((یكی از معاونان رئیس جمهور نیز حضور دارد.))

ماده 3-شورای اقتصاد وظایف زیر را عهده دار خواهد بود :

1-تعیین هدفهای كلی برنامه های عمرانی كشور

2-بررسی خط مشی ها و سیاست های اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیات وزیران

3-اظهار نظر نسبت به برنامه های عمرانی جهت طرح در هیئت وزیران

4-تعیین خط مشی تنظیم بودجه كل كشور

5-بررسی بودجه كل كشور برای طرح در هیئت وزیران

6-اتخاذ تصمیم درباره ی مسائل ,كه مسئولان دستگاههای اجرائی در زمینه ی اجرای طرحها و فعالیتها با ان مواجه و در شورا مطرح می نمایند

7-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام از محل اعتبارات عمرانی به موسسات دولتی و شر كتهای دولتی و سایر موسسات در بخش عمومی و شهرداری ها  به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

8-تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اعطای وام و یا مشاركت دولت در سرمایه گذاری موسسات خصوصی از طریق بانكها و موسسات اعتباری به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه

9-تصویب اصول و سیاست ها  و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعبارات خارجی كه توسط كمیته ای مركب از نمایندگان وزارت دارایی ,وزارت اقتصاد و سازمان و بانك مركزی ایران تنظیم و پیشنهاد خواهد شد.

10-بررسی و اظهار نظر نسبت به آیین نامه های و مقررات مربوط به اجرای این قانون و قوانین برنامه های عمرانی پنجساله كه توسط سازمان تهیه می شود جهت طرح و تصویب در هیات وزیران

11-وظایفی كه در سایر قوانین به هیات عالی برنامه محول گردیده است از تاریخ اجرای این قانون به عهده شورا ی اقتصاد خواهد بود

تبصره-وظیفه دبیرخانه شورای اقتصاد را سازمان عهده دار خواهد بود.