توضیحات کامل :

حضرت سلیمان علیه‌السلام در قرآن و روایات

 

حضرت سلیمان علیه السلام یكی از انبیای مقرب درگاه الهی میباشد. آن حضرت مانند پدر بزرگوارشان حضرت داود علیه السلام دارای خصوصیات اخلاقی بودند كه توانستند بدان وسیله به درجات رفیع قرب الهی نائل آیند. نعم العبد بودن، اوابیت، خلق نیكو، شكر‌گذاری برای نعمات الهی و كفران نعمت ننمودن و ...، از خصائصی است كه به ایشان سیر صعودی داد. اما از نظر عهدین، آن خلق عظیم كه ما به او نسبت می دهیم كاملاً بی اساس و بیهوده است. عهدین، نسبت های ناروا و بی جایی به ایشان میدهد كه البته در كتب اسلامی با ادله قوی، این تهمت ها از دامان پاك آن حضرت و پدر و مادر بزرگوارش، پاك میشود. در قرآن كه كتاب الهی، مسلمانان است، آیات فراوانی در مورد حضرت سلیمان، آورده شده و تفاسیر بسیاری بر آن نوشته شده است. این آیات نشان دهنده آن است كه حضرتش، قدرت های فراوانی در اختیار داشتند اما این قدرت ها، ایشان را از مسیر تمامی پیامبران الهی، جدا نكرد، بلكه به كمك آنها توانست همگان (از جمله ملكه سبا) را به سوی حق راهنمایی كند. در مورد آیات قرآن، بهانه جویان، شبهاتی آفریده اند كه البته عالمان اسلامی به تمامی آنها جواب محكم داده اند. در مورد حضرت سلیمان علیه السلام روایات فراوانی نیز آورده شده است كه یقین ما را درباره سرشت پاك آن حضرت دو چندان می نماید.

مقدمه

حمد و سپاس مخصوص توست ای پروردگار عالمیان، ای كه نعمت های پی در پیت، مرا از انجام وظیفه شكر گذاری غافل كرده و فیضان دریای فضل و كرمت، مرا از ستایش، عاجز گردانید و عطای پیوسته ات مرا از ذكر محامد جمالت بازداشته و زحمت های متوالیت، مرا از نشر و بیان نیكویی هایت ناتوان ساخته.

خداوندا! آن كیست كه شیرینی محبتت را چشید و جز تو كسی را خواست؟ و آن كیست كه به مقام قرب تو انس یافت و لحظه ای روی از تو گردانید؟ الهی ما را از آنان قرار ده كه برای مقام قرب و دوستی خود برگزیده ای و خالص برای عشق و محبتت نموده ای.

پیامبران الهی، انسان های مقرب نزد پروردگار، بودند. ایشان هیچ گاه و در هیچ صورتی روی خود را از سمت بارگاه الهی برنگردانیده و حتی در پستی های زندگی از شكر گذاری نزد خداوند بلند مرتبه دست نكشیده اند.

یكی از انبیای مقرب درگاه الهی، حضرت سلیمان علیه السلام میباشد. آن حضرت دارای ویژگی هایی میباشد كه در میان انبیای دیگر، نادر است. به طور كلی خداوند به ایشان، سه منبع قدرت مال و علم و حكومت را عطا فرموده و نیروهای آسمانی و زمینی دور از دسترس همگان، كه همان باد و جنیان هستند را در اختیار ایشان قرار داد.

كلید واژه‌: سلیمان= پر از سلامتی . 2- قرآن = كتاب آسمان مسلمانان.

اینكه آن حضرت با داشتن چنین قدرت هایی، از وظایف الهی خود باز نماند و شیطان نتوانست تا آخر عمر، او را اغوا نماید، به دلیل برخورداری از فضایل اخلاقی بسیار است. این فضایل كه خداوند نیز در قرآن از آنها یاد میكند (نعم العبد و اواب و ...)، باعث شد تا هیچگاه از هدف والای خود (هدایت)، كه همان هدف تمامی پیامبران الهی میباشد، دور نشود و همچنان در طول زندگانی، سیر صعودی به سوی پروردگار جهانیان داشته باشد.

این پایان نامه، متشكل از سه بخش میباشد. در بخش اول نگاهی به زندگانی آن حضرت می اندازیم. ابتدا كمی با پدر او آشنا می شویم. بعد از آن به خصوصیات خلقی و خلقی آن حضرت می پردازیم و در آخر، از منظر عهدین به آن حضرت می نگریم و نگاه عهدین به آن حضرت را نقد می كنیم.

در بخش دوم، از منظر قرآن به حضرت سلیمان علیه السلام می نگریم و به تفسیر آیاتی كه در مورد آن میباشد می پردازیم. در آخر شبهاتی چند در مورد این آیات را آورده به آنها جواب می دهیم.

در بخش سوم كه آخرین بخش است، روایاتی كه در مورد حضرت سلیمان علیه السلام است را آورده‌ایم.

در آخر امید آن دارم كه این تحقیق بتواند، خصوصیاتی را كه انسان باید دارا باشد تا به كمال الهی برسد، را بر ما بشناساند و خواننده را در رسیدن به قرب الهی كمك نماید. انشاء ا...

 

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه. 1

فصل اول: كلیات و پیشینه، تعریف و تبیین موضوع. 3

ضرورت و اهداف تحقیق.. 5

پیشینه موضوع. 6

فرضیه ها یا سوالات اصلی و فرعی.. 8

روش تحقیق.. 9

زمان بندی مراحل انجام تحقیق.. 9

عناوین كلی و جزئی.. 10

فصل دوم: حضرت داود و حضرت سلیمان علیهما السلام. 11

آغاز كار سلیمان.. 13

نعتمهایی كه خداوند به سلیمان داد. 14

پدر بزرگوار او« حضرت داود علیه السلام». 15

فصل سوم : صفات خلقی و خلقی حضرت سلیمان.. 19

الف: صفات خَلقی او. 19

ب: صفات خُلقی او؛ از نگاه قرآن.. 20

1- نعم العبد بودن.. 20

2- اواب بودن.. 22



عنوان                                                                                                               صفحه

3. علم و حكمت سلیمان.. 24

4. ادب سلیمان (علیه السلام) 27

فصل چهارم: سلیمان در عهدین و نقد آن.. 30

نسل داود و سلیمان.. 30

نسل سلیمان پادشاه. 31

ادب سلیمان  (درخواست سلیمان از خدا؛) 31

دعای سلیمان برای كسب حكمت.. 33

سلیمان خانه خدا را میسازد. Error! Bookmark not defined.

دیدار ملكه سبا با سلیمان.. 37

مرگ سلیمان.. 38

ندای حكمت.. 39

چند غزل از غزلهای سلیمان (علیه السلام) 40

نقد عهدین.. 40

بتكده های سلیمان ویران میشود. 43

رد اتهامات.. 44

بخش دوم:

حضرت سلیمان علیه السلام در قرآن و پاسخ به بعضی از شبهات پیرامون آن

فصل اول: ملك و حكومت و كارگزاران حضرت سلیمان علیه السلام. 45

فصل دوم: علم و حكمت حضرت سلیمان «علیه السلام». 69

عنوان                                                                                                               صفحه

اوابیت حضرت سلیمان (علیه السلام) 73

سلسله اوابین.. 75

فصل سوم : هدهد و دعوت از ملكه سبا و اسلام آوردن او. 79

درس نظارت به زمامداران.. 80

درس آزادگی.. 83

نظام مشورتی.. 96

نپذیرفتن هدیه. 102

سرانجام كار ملكه سبا 114

فصل چهارم : وراثت سلیمان و آشنایی با منطق حیوانات.. 115

وراثت سلیمان.. 120

سمبل قدرت.. 121

آشنایی با منطق حیوانات.. 127

فصل پنجم : امتحان از حضرت سلیمان (امتحان سلیمان و طلب مشیت الهی) 132

پناه بردن به خدا از آزمایش... 137

فصل ششم: حضرت سلیمان علیه السلام و لقا پروردگار. 139

فصل هفتم: شبهات و پاسخ به آنها 142

بخش سوم:حضرت سلیمان علیه السلام در روایات

فصل اول : حضرت سلیمان علیه السلام و صفات اخلاقی.. 150

روایات در مورد سوره ص32. 153


عنوان                                                                                                               صفحه

روایات در مورد سوره سبا آیه 12. 154

سفره مهمانی و سفره شخصی حضرت سلیمان (ع) 157

چهار صفت از صفات اخلاقی.. 157

اعتكاف حضرت سلیمان.. 158

روزه حضرت سلیمان.. 158

قضاوت در مورد باد. 159

بهشت.. 160

سلیمان(ع) و خانه كعبه. 160

عشق حقیقی و پند پذیری ایشان از پیرامون خود. 160

سلیمان و آیه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم. 163

فصل دوم : حضرت سلیمان علیه السلام و ملك و حكومت و كارگزاران او. 164

تماثیل‌. 171

فهمیدن زبان موجودات.. 171

اسم اعظم. 173

انگشتر. 173

جانشینی سلیمان.. 175

قبض روح آن حضرت.. 177

عنوان                                                                                                               صفحه

نتیجه گیری.. 178

فهرست منابع فارسی.. 179

فهرست منابع عربی.. 181