توضیحات کامل :

ضوابط و معیارهای طراحی مهدکودک

 

هر ساختمان باید سرپناه محکمی، کارآمد و زیبا باشد، منظور از ایمنی تنها استحکام ساختمان نیست ، بلکه رفتار شناسی کودک و توجه ظریف به روحیات و اخلاق کودکانه و تامین امنیت و بهداشت او باید مورد توجه قرار گیرد.