توضیحات کامل :

عوامل مرتبط با بکارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک

چکیده

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند.

هدف این پژوهش عبارتست از پردازش عوامل شرکتی خاص مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. همچنین در این مطالعه، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز، بررسی می گردد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 52 شرکت است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است.

نتایج پژوهش نشان می دهد تعداد شرکت هایی که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی برنامه سالانه حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است، تعداد شرکت های که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی هر کار حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است و ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه و عضویت شرکت ها در صنعت مالی، وجود دارد.

واژگان کلیدی: حسابرسی داخلی، حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک، مدیریت ریسک، مدیریت ریسک بنگاه، ایران

 

فهرست مطالب

 

قدردانی و سپاس... ‌د

چکیده ‌ه

فصل اول. ‌ح

کلیات تحقیق.. ‌ح

پیشگفتار 1

فرضیه های پژوهش... 3

فصل دوم. 7

ادیبات تحقیق.. 7

1) حسابرسی داخلی.. 8

2) حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک.. 8

هدف های كنترل داخلی و حسابرسی داخلی.. 12

عناصر تشکیل دهنده کنترل داخلی.. 13

تعریف حسابرسی داخلی.. 14

استقلال حسابرس داخلی.. 15

دامنه حسابرسی داخلی.. 17

کنترل داخلی صندوق و بانک.. 18

برنامه رسیدگی صندوق و بانک.. 18

3) مدیریت ریسک بنگاه و نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی آن. 19

مدیریت ریسک.. 22

تعاریف.. 22

مراحل اصلی در پیاده‌سازی مدیریت ریسک.. 23

روش شناسی پژوهش... 26

جامعه. 26

نمونه آماری.. 26

ابزار پژوهش... 27

آ. آمار توصیفی.. 29

ب. آمار استنباطی.. 35

نتیجه گیری.. 43

1- پیشنهاد کاربردی.. 45

2- پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی.. 45

پی نوشت.. 46

منابع. 47