توضیحات کامل :

مقایسه ابعاد سرشت ، منش ونارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال و فرونتال

 

عنوان به زبان انگلیسی:

Compare the tempersment and character of the temporal and frontal lobe epilepsy in patients with emotional and Insufficiency

 

کلمات کلیدی:

ابعاد سرشت و منش،نارسایی هیجانی،صرع

 

پرسش اصلی پژوهش :

 آیا بین ابعاد سرشت ،منش ونارسایی هیجانی در بیماران مبتلا به صرع لوب تمپورال و فرونتال تفاوت وجود دارد؟

 

بیان مسئله:

 صرع اختلالات نورولوژیكی شایعی است كه می تواند در هر سن، نژاد و هر طبقه اجتماعی بروز كند.صرع یكی از شایعترین اختلالات عصبی است كه شیوع آن در جهان تقریبا 7 در 1000 می باشد(یام و همکاران[1]، 2008 ) . تشخیص صرع با وقوع دو حمله تشنجی یا بیشتر در فرد بدون علل آكتیومی باشد(ریاسی و همکاران،2006). در ایران محمدی و همكاران شیوع صرع را دراستان تهران 3/8درهر1000نفرگزارش کردند. صرع بعد از بیماری های خفیف روانی و عقب ماندگی ذهنی شایع ترین مشكل بهداشت روانی مردم بود.

علیرغم پیشرفت های زیادی كه در زمینه دانش پزشكی صرع صورت گرفته ، اما ننگ همراه كلمه " صرع " هنوز دربسیاری از جوامع فرد مبتلا را بیش از خود بیماری یا عوارض دارویی آن متاثر می سازد(قره قزلی و همکاران،1385).

 صرع بیماری مزمن و شایعی است كه باعث تشنجات مكررمی شود و علت آن تخلیه الكتریكی غیر طبیعی در گروهی از نرون های مغزی است(یام وهمکاران،2008). پس از سكته مغز ، دومین عامل بیماری های سیستم عصبی مركزی بوده و حدود0/5 تا1% مردم دنیا به این بیماری مبتلا می باشند .میزان شیوع و بروز صرع در کشورهای در حال پیشرفت بیشتر است (ریاسی وهمکاران،2006).

صرع لوب تمپورال (گیجگاهی[2]): تشنجهای جزئی پیچیده و جزئی ساده دارند. تشنجهای تونیك- كلونیك عمومی (ژنرالیزه) ممكن است بخشی از این سندروم باشد. صرع لوب فرونتال (پیشانی[3]): ممكن است منجر به ضعف یا ناتوانی در به كار بردن درست عضلات كه شامل عضلات گفتار می باشد, شود. تشنجهای لوب فرونتال ممكن است شامل حركات كوبیدن در طول خواب, همچنین سفت شدن همراه با چرخش سر به یك طرف و بالا آوردن بازو به حالتی شبیه یخ زدگی باشد.(یگانه،1389) با توجه به این که صرع در نواحی متفاوت مغز روی میدهد میتواند ناشی از عوامل و علائم متفائتی از خود نشان دهد یکی از سازه هایی در این پژوهش پرداخته شده نارسای هیجانی که سازه ای است چند وجهی متشکل از دشواری در احساسات تمایز بین احساسات و تهییج های بدنی مربوط به انگیختگی هیجانی ،دشواری در توصیف احساسات برای دیگران،قدرت تجسم محدود که بر اساس فقرخیالپردازی ها مشخص میشود سبک شناختی عینی ،عمل گراو واقیت مداریا تفکر عینی(تیلور[4] و بگبی،2000[5]). افرادمبتلا به نارسایی هیجانی، تهییج های بدنی را بزرگ می کنند،نشانه های بدنی انگیختگی را بد تفسیر می کنند،درماندگی هیجانی را از طریق شکایت های بدنی نشان میدهند،و در اقدامات درمانی نیز به دنبال درمان نشانه های جسمانی هستند(تیلور،پارکر،بگبی و اکلین[6]،1992)

 


[1] Yam et al

[2] Temporal Lobe Epilepsy

[3] Frontal Lobe Epilepsy

[4] taylor

[5] bagby

[6] acklin