توضیحات کامل :

بررسی شیوع كودك آزاری در وابستگان به مواد افیونی مراجعه كننده به مراكز ترك خود معرف شهر یزد

 

عناوین :

فصل اول
مقدمه

كودك آزاری
تاریخچه
شیوع و همه گیرشناسی
سبب شناسی
علائم بالینی و تشخیص
مقدمه
خصوصیات والدین سوء رفتارگر جسمی
معاینات و آزمایشات پاراكلینیكی
تشخیص های افتراقی
عوارض كودك آزاری
مبانی روانشناختی و خصوصیات والدین سوء رفتارگر
سیر و پیش آگهی
پیشگیری
هدف اصلی
اهداف فرعی
تعریف واژه ها
كودك آزاری
فصل دوم
مروری بر مطالعات انجام شده

مروری بر مطالعات انجام شده