توضیحات کامل :

پاورپوینت تحقیقات بازاریابی و سیستمهای اطلاعاتی

 سیستم اطلاعات بازاریابی چیست؟(MIS)

شامل افراد، تجهیزات و دستورالعملهای مورد نیاز كه جمع آوری،دسته بندی،تجزیه تحلیل، ارزیابی و توزیع شده در زمان مناسب و با دقت كافی برای تصمیم گیران بازاریابی.

وظیفه: ارزیابی،توسعه و توزیع اطلاعات