توضیحات کامل :

پاورپوینت مدیریت بازار و بازاریـابی


تعاریف بازار یابی

بازار یابی یعنی انجام فعالیتهائی مثل خرید و فروش كالا، حمل و نقل و انبار كردن.


بازاریابی به مجموعه ای از فعالیتهای بازرگانی اطلاق می شودكه، جریان كالاها و خدمات را از تولید كننده تا مصرف كننده یا استفاده كننده نهائی آن هدایت می كند.

بازار یابی عبارتست از فرایندی كه طی آن افراد و گروهها از طریق تولید و مبادله كالا و فایده با دیگران ، خواسته ها ونیازهای خود را تامین می كنند.

تعریف بازار یابی دربازرگانی پیشرفته به معنی طیف وسیعی از فعالیتهای تحقیقاتی ، طراحی،  تداركات ، تولید ، بیمه ، كنترل كیفیت ، انبارداری وآماده سازی برای مصرف،تعیین قیمت ، تعیین عوامل فروش ، شناسائی مشتری ، بسته بندی ، فروش و خدمات پس از فروش است؛ بطوریكه توزیع وانتقال كالا به مصرف كنندگان دور و نزدیك را تسهیل نماید.


تعریف تحقیقات بازاریابی

      تحقیقات بازار یابی،روشی است عینی و سیستماتیك به منظور توسعه و ایجاد

           (جمع آوری ،طبقه بندی،تجزیه و تحلیل) اطلاعات برای فرایند تصمیم گیری

             مدیران بازار یابی .


     تحقیقات بازار یابی از دیدگاه مالهاترا عبارتست از : شناخت ،جمع آوری و تجزیه

          وتحلیل نظام یافته و عینی اطلاعات به منظور كمك به مدیریت در تصمیم گیریهای     

          مربوط به شناسائی ، حل مسائل و شناخت فرصتها در بازاریابی .


    تحقیقات از نظر آقایان كاتلر و آرمسترانگ عبارتست از : عاملی كه از طریق ارائه  

          اطلاعات به بازار یاب ،بین مصرف كننده ،مشتری و جامعه ارتباط ایجاد می كند.


انواع تحقیقات بازاریابی

     الف: تحقیقات اكتشافی

    این نوع تحقیقات به منظور كشف وآگاهی و بصیرت پیدا كردن نسبت به موضوع   

          مورد مطالعه بكار گرفته می شود.

       روشهای انجام این نوع تحقیقات عبارتند از :

         1-  گفتگو با متخصصین امر              2- بررسیهای مقدماتی 

          3- مطالعات موردی                          4- تجزیه و تحلیل اطلاعات قبلی نسبتا مرتبط                  

          5- انجام تحقیقات كیفی با استفاده از نمونه های كوچك و داده های بدون ساختار

         ب: تحقیقات قطعی

      تحقیقات قطعی، خود به دو نوع تحقیقات توصیفی و علی ( علت و معلولی )   

            تقسیم می شود.      

          تحقیقات توصیفی : همانطور كه از نام این نوع تحقیقات مشخص است در     

            پژوهشهای توصیفی ،محقق بدنبال توصیف مسایل است.

       محققان در این مطالعات از روشهای زیر بهره می گیرند:

        *روش مشاهده   * روش شبیه سازی     * مطالعه بوسیله پرسشنامه  

        * تشكیل جلسات متعدد با افرادی مثل متخصصان ، مشتریان و نظایر آنها

       تحقیقات علی (علت و معلولی ): از این نوع تحقیقات زمانی استفاده میشود

            كه محقق قصد داشته باشد به وجود رابطه علت و معلولی بین دو متغیر دست یابد.