توضیحات کامل :

پاورپوینت عملکرد میراگر های جرمی تنظیم شده

 

میراگرهای جرمی تنظیم شده (Tuned Mass Dampers ) از جمله میراگرهایی می باشند که به صورت ساده شامل یک جرم و
فنر بوده که در نقطه مناسبی بر روی سازه نصب می شوند.
در هنگام ارتعاش سازه با ارتعاش در فاز مقابل موجب میرا شدن
نوسانات آن می شوند. میراگرهای جرمی تنظیم شده به دلیل، عدو نیاز به تعمیر ونگهداری ویژه عدم نیاز به منبع انرژی خارجی و قابلیت بهره برداری دائمی برای کاهش پاسخ های دینامیکی سازه های بلند مرتبه تحت بارهای دینامیکی جانبی، بویژه باد، مورد توجه قرار گرفته اند.
دراین مطالعه یک مدل آزمایشگاهی با یک درجه آزادی به منظور بررسی تاثیرکاربرد میراگرهای جرمی تنظیم شده بر روی کاهش
دامنه نوسانات سازه ها ،نحوه تنظیم جرم میراگر ساخته شده مورد استفاده قرار گرفته است .
در این مدل، نوسانات سازه ومیراگردر هر لحظه توسط یک حسگر لیزری به رایانه منتقل شده و نمودار ارتعاشات آنها ترسیم می گردد.
با ترسیم نمودار ارتعاشات سازه و میراگر جرم بهینه میراگر تعیین ونشان داده شده است، که نمودار ارتعاشات میراگر در حالت تنظیم
شده با 90 درجه اختلاف فاز،مقادیر حداکثر حداقل خود را تجربه نموده و ارتعاشات میراگر تنظیم شده نسبت به سازه اصلی در فاز مقابل قرار می گیرد.

 

فهرست مطالب

 

ارائه شده شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

مبانی طراحی میراگرهای جرمی تنظیم شده

مشخصات مدل آزمایشگاهی

تاثیر میراگرهای جرمی تنظیم شده برکاهش ارتعاشات سازه ای

ارتعاش سازه اصلی و میراگر در فاز مقابل

نتیجه گیری

مراجع

این فایل با فرمت پاورپوینت در 23اسلاید تهیه شده است.