توضیحات کامل :

پاورپوینت ضوابط طراحی مخازن وزنی

 

مخازن وزنی،مخازنی هستند که عامل بایداری دیوارهای آنها در مقابل نیروهای افقی،وزن دیوارها و خاک روی آنها می باشد.
دو حالت اجرا می شوند
1.خیلی بزرگ:دیوارها نقش سدهای وزنی را دارند.
2.کوچک و کم اهمیت:تحت نظارت متوسط مجریان محلی
ضوابط طراحی و اجرای حالت دوم را در اینجا مورد می دهیم.
مطالعات نشان داده این مخازن از نظر اقتصادی مزیتی بر مخازن بتن مسلح ندارند و تنها از نقطه نظر کاربرد در مناطقی است که امکانات قالب بندی و آرماتوربندی و بتن ریزی درحد استاندارد قابل قبول برای بتن مسلح وجود ندارد.
این فایل با فرمت پاورپوینت شامل 33اسلاید می باشد.