توضیحات کامل :

شرکت


  بخش دوم

سرمایه و سهام


ماده ٥) سرمایه : 

سرمایه نقدی شرکت مبلغ -/000,000,51 ریال منقسم به 10200 سهم -/000,5 ریالی با نام  می­باشد که تمام آن نقداً از طرف صاحبان سهام پرداخت شده است.


٦) پرداخت بقیه ملبغ اسمی سهام :

قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مذکور در ماده ششم بر حسب احتیاجات شرکت در موعد یا مواعدی که طبق تصمیم هیئت مدیره تعیین می­شود ، پرداخت می­گردد و در این مورد هیئت مدیره وفق مواد 35 تا 38 لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت اقدام خواهد نمود.


7) اوراق سهام :

کلیه سهام شرکت با نام است. اوراق سهام شرکت متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب و حاوی نکات مذکور در ماده ٢٦ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 بوده و به امضای دو نفر از مدیران شرکت که از طرف هیئت مدیره تعیین می­شوند خواهد رسید و به مهر شرکت ممهور می­گردد.


٨) گواهینامه موقت سهام :

تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است شرکت به صاحبان سهام گواهینامه موقت سهم  می­دهد که معرف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت شده آن است.ماده 9) غیرقابل تقسیم بودن سهام :

 

سهام شرکت غیرقابل تقسیم می­باشد. مالکین مشاع مکلفند که در برابر شرکت تنها به یک نفر از خودشان نمایندگی بدهند.10) انتقال سهام با نام :

 

صاحبان سهام حق انتقال سهام خود را ندارند مگر با موافقت هیئت مدیره ، نقل و انتقال سهام با نام باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها باید در دفتر شرکت حاضر شده نقل و انتقال را گواهی می­نمایند. نقل و انتقال سهام با نام بدون رعایت تشریفات فوق از درجه اعتبار ساقط بوده و شرکت کسی را صاحب سهم خواهد شناخت که سهام به نام او در دفتر سهام شرکت به ثبت رسیده باشد و علی­الاصول مواد 39 و 40 لایحه قانون تجارت مجری خواهد بود.


ماده 11) مسئولیت صاحبان سهام :

 

مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

  بخش سوم

 

تغییرات در سرمایه شرکت

 


ماده 12) کاهش یا افزایش سرمایه شرکت :

 

هر گونه کاهش یا افزایش سرمایه شرکت با رعایت مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب اسفند ماه 1347 صورت خواهد گرفت.


تبصره ١ : اساسنامه شرکت نمی­تواند متضمن اختیار افزایش سرمایه برای هیئت مدیره باشد. 


ماده 13) حق تقدم در خرید سهام جدید :