توضیحات کامل :

ضرورت بازاریابی تك به تك در كسب رضایت مشتری

 

ضرورت بازاریابی تك به تك در كسب رضایت مشتری.. 1

چكیده 2

مقدمه. 3

رضایت مشتری چیست؟. 4

بازاریابی تك به تك چیست؟. 4

تمركز بر روی مشتری: 16

نتیجه‌گیری.. 19

منابع. 21