توضیحات کامل :

ضرورت حمایت از توسعه تجارت الكترونیكی در    SMEs


فهرست مطالب

 

1. مقدمه                                                                                                                                    1

2. تعاریف و مفاهیم شركت‌های كوچك و متوسط                                                                                 2

3. توسعه اقتصادی، تغییر ساختار صنعتی و نقش و اهمیت صنایع كوچك و متوسط                                        4

4. تعریف و تبیین مفهوم تجارت الكترونیكی                                                                                        9

5. بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط                                                               10

6. چالشهای بكارگیری تجارت الكترونیكی در شركتهای كوچك و متوسط                                                  15

7. سیاستهای حمایتی از SMEها در توسعه تجارت الكترونیكی                                                               22

8. تجربه کشورها در حمایت از SMEs برای استفاده از تجارت الکترونیکی                                                 24

9. پیشنهادات آنكتاد برای توسعه تجارت الكترونیكی بین شركتهای كوچك و متوسط در كشورهای در حال توسعه            40

10. پیشنهادات                                                                                                                            41

11. منابع و مآخذ