توضیحات کامل :

طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع

 

مقدمه : 3

روش اجرا : 4

یافته ها: 4

نتیجه گیری: 6

طراحی نظام پرداخت بر مبنای عملكرد 7

چکیده: 8

مقدمه : 9

عمده ترین وظایف این شقه از مدیریت را خبرگان فن چنین دانسته اند : 9

مزایای برنامه ریزی نیروی انسانی : 9

بخشهای مشمول مدیریت منابع انسانی : 9

1.  طراحی و تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی و مشاغل. 10

شکل 1 – ارتباط تجزیه و تحلیل و ساختار سازمانی. 11

روند فرایند تجزیه و تحلیل شغل : 12

تفکر سیستمی در طراحی ساختار سازمانی : 12

طراحی شغل: 13

در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی چهار گروه شغلی تعریف شده اند : 13

جدا سازی آموزش از درمان بیماران :.. 14

بحثی نوین در روشهای هدف گذاری : 15

آموزش و بهسازی نیروی انسانی : 15

روشهای شناخت نیازهای آموزشی : 17

فواید برنامه ریزی آموزش : 18

بهسازی نیروی انسانی : 18

4– مدیریت عملکرد: 19

روند ارزیابی عملکرد به نحو ذیل است ،در حقیقت ارزیابی عملکرد با این تعریف ،امری ضروری جهت مدیریت عملکرد کارکنان است: 2

شاخصها ( معیارها )ی عملکردی : 3

خصوصیات یک روش ارزشیابی مناسب : 6

نظام حقوق و دستمزد : 7

حفظ و نگهداری نیروی انسانی : 9

جابجایی و ترک کارکنان : 12

8 .  روابط کار. 13

نظامهای اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی. 14

مراحل ایجاد یک سیستم اطلاعاتی منابع انسانی: 15

E-HRM  : 15

Book References. 16

Internet References. 16

مراجع فارسی. 19