توضیحات کامل :

فرصتها و چالشهای عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی


فهرست مطالب

 

عنوان

 

مقدمه

 

تاریخچه

 

سازمان تجارت جهانی ( wto )

اعضای سازمان تجارت جهانی

 

 

اصول حاكم بر نظام بازرگانی سازمان تجارت جهانی

 

نگاهی نزدیكتر به اصول

 

ملت كامله الوداد

 

رفتار ملی

 

مذاكرات دور اروگوئه

 

ساختار سازمان تجارت جهانی

 

ایران و سازمان تجارت جهانی

 

آیا پیوستن به سازمان تجارت جهانی به نفع ایران است ؟

 

پی آمدهای مثبت ، نگاه خوشبینانه

 

پی آمدهای منفی ، نگاه بدبینانه

 

آثار زیانبار دورماندن از سازمان تجارت جهانی

 

بررسی كلی پیامدهای عضویت ایران

 

بسترسازی اقتصادی و تجاری پیش از الحاق ایران به wto

 

عنوان

یخش كشاورزی

 

 

بخش صنعت

 

بخش خدمات

 

ارزش گذاری یا تطبیق با شرایط اقتصادی

 

آداب پیوستن به سازمان تجارت جهانی

 

منابع و مأخذ