توضیحات کامل :

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است

 

سیستم حسابداری دولتی : 2

حسابداری یك نظام اطلاعاتی مالی است: 2

تعریف حسابداری دولتی: 3

مشخصات یك موسسه دولتی: 3

تفاوت سازمانهای انتفاعی و بازرگانی با سازمانهای غیر انتفاعی دولتی: 4

.   مقایسه حسابداری دولتی و حسابداری بازرگانی : 4

كاربرد حسابداری دولتی: 6

استفاده كنندگان حسابداری دولتی: 7

مبانی حسابداری.. 9

مبنای نقدی.. 9

مبنای تعهدی : 10

مبنای نیمه تعهدی : 11

مبنای تعهدی تعدیل شده : 12

بودجه بندی : 14

كنترل بودجه: 14

نقطه سر به سر: 15

  حسابداری بهای تمام شده: 16

روشهای طبقه بندی هزینه ها: 17

مراكز هزینه : 18

انواع هزینه ها در هر یك از مراكز هزینه: 19