توضیحات کامل :

پاورپوینت ضوابط اجرای پارکینگ

 

اقدام به تدوین ضوابط و دستورالعملهای تهیه و كنترل طرح های معماری درشهرشیراز سابقه ای بیست و پنج ساله دارد. كه با مشاركت اساتید و پیشكسوتان حرفه مهندسی شهر تهیه گردید و طی سالهای بعد مورد بازبینی و بررسی قرار گرفت و تغییراتی در آنها حاصل شد.
پس از تصویب قانون نظام مهندسی و كنترل ساختمان در سال 1374 و آئین نامه اجرائی آن در سال
1375 ، راستای كلی در زمینه تنسیق امور مهندسی و ارایه خدمات فنی تا اندازه ای مشخص تر شد و در ادامه همین روند نیاز به تدوین ضوابط و دستورالعملهای منطبق با قانون ها و شیوه نامه های اجرائی بیشتر احساس گردید.
پاركینگ وسائل نقلیه محل توقف و نگهداری وسائل نقلیه هستند كه در فضاهای باز و بسته طراحی می گردد .
این فایل شامل موارد زیر می باشد:

 

مقدمه

پاركینگ وسائل نقلیه
انواع پاركینگ وسائل نقلیه در ساختمان
گروه بندی پاركینگ ها
پاركینگ سوئیچی
ورودی و شیب راهه در پاركینگ ها
ارتفاع مفید پاركینگ ها
الزامات ویژه معلولین جسمی –حركتی در پاركینگ ها
الزامات محل توقف خودرو در پاركینگ ها
دهانه بندی پاركینگ ها
الزامات دسترسی پیاده به پاركینگ ها
این فایل با فرمت پاورپوینت در46اسلاید تهیه شده است.