توضیحات کامل :

پاورپوینت بررسی بافت فرسوده قزوین 

وجود بافتهای ارزشمند تاریخی و محلات قدیمی ازعوامل هویت بخش شهرها است . امروزه رشد شتابان جمعیت و گسترش کالبد شهرها و درنتیجه افزایش فزاینده ی نیازهای جدید در زندگی شهری، تمایل و احساس تعلق شهروندان را به میراث تاریخی کاهش داده است. به همین جهت به ندرت شاهد تلاشی در جهت حفظ میراث ارزشمند تاریخی و شهرسازی گذشته هستیم. احیای محلات قدیمی وایجاد همپیوندی مناسب میان آنها و مناطق جدید شهری می تواند از دو سو مفید و حائز اهمیت باشد؛ از طرفی خون تازه ای در رگهای فرسوده به جریان اندازد و پویایی یک زندگی شهری را در محلات قدیمی دوباره نمایان سازد و از طرف دیگر عامل ارزشمندی در جهت هویت بخشی به مناطق جدید و ظهور یک اصالت چند جانبه باشد. مشکلات زیستی در بافتهای فرسوده شهری غیر قابل انکار است.عدم پاسخگویی کالبد به نیازهای امروزی مردم ، عمده ترین دلیل مهاجرت افراد میباشد وخالی شدن بخشی از شهر از سکنه بومی عامل اصلی مرگ و زوال سرزندگی و پویایی خواهد بود.

1-1-مقدمه 

1-2- مشخصات بافت فرسوده قزوین 

2-1-2-شاخصه های بافت فرسوده 

1-3-نقشه استان و شهر قزوین 

1-4-ضرورت حفظ بافت تاریخی قزوین 

1-5- نگاهی کوتاه به شهر قزوین 

1-6- تعریف طرح 

2-1-6-روند توسعه کالبدی شهر 

1-7-موقعیت جغرافیایی شهر . اطراف آن 

2-1-7-موقعیت شهر 

3-1-7-توپوگرافی شهر 

4-1-7-عناصر اقلیمی استان قزوین 

5-1-7-شیب های اصلی و موثر شهر 

6-1-7-عوامل محدود کننده جغرافیای شهر 

7-1-7-موقعیت محدوده طرح 

1-8- معرفی محدوده طرح روی نقشه 

2-1-8-آرامگاه دانشکمد بزرگ حمدالله مستوفی 

3-1-8-مشخصات آرامگاه 

4-1-8-آرامگاه امامزاده علی بن جعفر 

5-1-8-پلان ارامگاه امامزاده علی بن جعفر 

6-1-8-منظر شهری در محدوده دولتخانه صفوی در شهر قزوین 

1-9-موقعیت بناهای تاریخی بر روی نقشه 

2-1-9-مشخص کردن ابنیه نوساز بر روی نقشه 

3-1-9-مشخص کردن تعداد طبقات بر روی نقشه 

4-1-9-مشخص کردن نوع مصالح نما بر روی نقشه 

5-1-9-مشخص کردن کاربری بر روی نقشه 

6-1-9-مشخص کردن ترافیک عبوری در معابر بر روی نقشه 

1-10- جدول SWOT 

2-1-10-عکس های گذر بهمراه موقعیت دید عکاس 

3-1-10-دید پانورامای امامزاده علی (ع) 

4-1-10- دید پانورامای امامزاده آمنه خاتون 

5-1-10- دید پانورامای حمام میرزا کریم 

6-1-10- دید پانورامای کل محور مورد مطالعه 

7-1-10-خط آسمان 

8-1-10-عکس و جدول عوامل مخل در محور مورد مطالعه 

1-11- عوامل موثر در تجزیه بافت محدوده طرح 

1-12- نتیجه گیری 

1-13- پیشنهادات 

1-14- منابع وماخذ