توضیحات کامل :

پاورپوینت بادگیر در سازه ها


بارزترین روش تهویه طبیعی ساختمان“ باد گیر“ است.

بادگیرهایی با اشکال مختلف در بسیاری از شهرهای مرکزی وجنوبی ایران بر

. حسب“ سرعت“ و ”جهت باد ”مطلوب طراحی و اجراء شده اند