توضیحات کامل :

پاورپوینت ترسیم چشم انداز در مدیریت سازمانی


اهمیت ماموریت سازمانی :

هدف نهائی سازمان را عملا مورد تاكید قرار می دهد
  مبنا و معیار تخصیص منابع محسوب میشود
  جو شناخته شده ای را بر سازمان حاكم می‌كند و راهنمای تدوین برنامه‌ها وفعالیت‌های همه واحدها وافراد قرار می‌گیرد
  زمینه انعطاف پذیری سازمانی را فراهم می آورد و برنامه ارزیابی فعالیتها و نتایج حاصله را جهت دهی می نماید طراحی ماموریتها و وظایف اصلی:

براساس نیازها و برای پاسخگوئی به آنها مشخص میكنیم كه چه اقدامات تخصصی باید صورت پذیرد.
ماموریت آن چیزی است كه باید توسط كلان سازمان انجام پذیرد. به عبارت دیگر كسب و كارها و مشاغل اصلی سازمان باید مشخص شود.


.1گردآوری نمایندگان جامعه مورد نظر و صاحب‌نظران.
 
.2تبیین مسایل عمده و ترسیم درخت مسایل.
 
.3توجه به ارزش‌های فرهنگی و فرصت‌ها.
 
.4ترسیم درخت اهداف.
 
.5تبیین منطق عمل و اهداف عملیاتی.
 
.6تعیین نتایج و فرآورده‌های مورد انتظار.
 
.7تبیین شیوة سنجش.