توضیحات کامل :

مطالعات رساله مرکز نمایش های آیینی

 

فهرست مطالب

مقدمه

چکیده

 

فصل اول: مبانی نظری

1-1هنر

    1-1-1 واژه شناسی هنر

    1-1-2 معنای هنر

    1-1-3 انواع هنر

1-2 هنر آیینی

    1-2-1 معنای لغوی آیین

    1-2-2 مفهوم هنر آیینی

1-3 نمایش

    1-3-1 تعریف نمایش

    1-3-2 مقایسه ی نمایش و تئاتر

    1-3-3 خاستگاه نمایش

        1-3-3-1 نظریه ی خاستگاه تقلیدی

        1-3-3-2 نظریه ی خاستگاه داستان سرایی

        1-3-3-3 نظریه ی خاستگاه آیینی

1-4 نمایش آیینی

    1-4-1 کارکرد آیین ها

    1-4-2 ریشه های نمایش آیینی

    1-4-3 ویژگی های نمایش آیینی

1-5 نمایش آیینی در ایران?????

    1-5-1 نمایش های دینی

    1-5-2 سوگواره ها

 

فصل دوم : تاریخچه

2-1 پیشینه ی نمایش در جهان

    2-1-1 یونان باستان

    2-1-2 روم باستان

    2-1-3

    2-1-4

    2-1-5

    2-1-6

2-2 پیشینه ی نمایش در ایران

    2-2-1 پیش از اسلام

    2-2-2 بعد از اسلام

        2-2-2-1 نقالی

        2-2-2-2 نمایش های شادی آور

        2-2-2-3 تعزیه

 

 

فصل سوم : نمونه ها

3-1 نمونه های داخلی

    3-1- 1 تکیه دولت

    3-1-2 تئاتر شهر

    3-1-3 تئاتر خاوران

3-2 نمونه های خارجی

    3-2-1 تئاتر جدید مارلو

    3-2-2 مجموعه تئاتر آگورا

فصل چهارم: ضوابط طراحی