توضیحات کامل :

تنظیم شرایط محیطی گنبد کاووس

 


فهرست

مقدمه                                                                       

1- تاریخچه ی شهر

2- وضعیت جغرافیایی  و تصاویر محیطی

3- اطلاعات اجتماعی و اقتصادی

4- آمار و اطلاعات وضعیت آب و هوا

5-ترسیم جدول مخلوط

6- تجزیه و تحلیل نوع اقلیم

7-جدول محیط آسایش انسانی الگی

8- جهت گیری و تناسبات

9- طراحی سایبان

10- سامانه ایستا

11- بررسی معماری بومی

12- بررسی معماری اقلیم مشابه در جهان

13- جمع بندی اصول طراحی اقلیمی

منابع