توضیحات کامل :

 پاورپوینت مدرسه معماری ندرلند در شهر رتردام

مؤسسه معماری هلند به یك انسجام معماری دست یافته كه باوجود اجزاء مختلف به یك كلیت جذاب و  محرك می انجامد. اجزای برنامه به گونه ای به هم متصل شده اند كه  كارآیی  مؤثر داشته باشند و در موارد لازم انطباق های ضروری را ایجاد نمایند. اجزای اصلی مؤسسه  كه شامل موزه یا سالن نمایش، آرشیو، اتاق كنفرانس و ساختمان مدیریت در4 ساختمان متفاوت قرار گرفته اند كه کارآیی هر كدام از این ساختمان ها از روی ظاهر آنها قابل تشخیص است