توضیحات کامل :

پاورپوینت استادیوم لانه برنده بكن

}الهام ازلانه كبوتركه ازبافتن باریكه های چوب }طراحی درون استادیوم به شكل یك  بشقاب }دركنارمكعب آبی نوعی دوگانگی میان آب وآتش ومذكرومؤنث بودن }ساختارفضاونماوحدتی راتشكیل داده بود كه معماری ایده آل پست مدرنیستی است. }به صورت یك توده برجسته درمركز مجتمع ورزشی }نمونه ای برجسته ازكاربردعلوم زیست سنجی“ارگانیك شكلی“ }هندسه سكوهای ورزشگاه وسازه آن مانند تنه درخت