توضیحات کامل :

پاورپوینت تاسیسات مکانیکی و الکتریکی(تهویه مطبوع)

در ایـن مـقـاله به تشـریح سـیستم های کنترل  HVAC و بحث و بررسی خصوصیات و مولفه های سیستم های کنترل خودکار می پردازد . یک سیستم کنترل  HVAC که درست و دقیق طراحی شده باشد قادر است مزایای زیر را در اختیار قرار دهد :

یک محیط آرامش بخش برای ساکنان

بهینه سازی هزینه و مصرف انرژی

بالا بردن بهره وری کارکنان

کنترل دود در مواقع بروز حریق

پشتیبانی از عملیات های کامپیوتر و دیگر تجهیزات مرتبط

کنترل های اساس صحت عملکرد سیستم بوده و باید تا حد ممکن در ابتدای فرآیند طراحی ، مد نظر قرار گیرند . کنترل های خود کار که به درستی اعمال شده باشند ، می توانند :

عملکرد سیستم  HVAC را بهینه کنند .

خروجی سیستم  HVAC را د ر واکنش به شرایط گوناگون فـضاهای سـرپوشـیده و باز تنظیم کند.

شرایط رفاه عمومی را در محیط های اداری حفظ نماید .

محدوده دقیق دما و رطوبت را در محوطه های تولید که در آنها ، رعایت این حدود به جهت کنترل محصول ضروری است فراهم سازند .

بـرای کاهـش میزان مصرف در فـضاهای خالی ، دما و فشار را به طور خودکار تنظیم کنند.

بـرای تـامـین شـرایط رفـاهـی و در عـین حـال مـحدود سـاختن مـصرف انـرژی ، گرمایش و سرمایش را تنظیم کنند