توضیحات کامل :

تنظیم شرایط محیطی همدان


فهرست

مقدمه                                                                       

تاریخچه

وضعیت جغرافیایی  و تصاویر محیطی

اطلاعات اجتماعی و اقتصادی

آمار و اطلاعات وضعیت آب و هوا

ترسیم جدول مخلوط

تجزیه و تحلیل نوع اقلیم

جدول محیط آسایش انسانی الگی

جدول زیست اقلیم ساختمانی گیونی

جهت گیری و تناسبات

طراحی سایبان

سامانه ایستا

بررسی معماری بومی

بررسی معماری اقلیم مشابه در جهان

جمع بندی اصول طراحی اقلیمی

منابع