توضیحات کامل :

بررسی محتوای کتابهای هنر از دیدگاه معلمین هنر

فهرست جداول

شماره جدول             عنوان جدول                                                                  صفحه

1         - مشخصات دبیران هنر ............................................................................  32

2         - میزان فعالیت های خارج از مدرسه دبیران هنر......................................33

3         - اهمیت ضرورت داشتن كتاب هنر برای دانش آموزان .........................33

4         - میزان اختصاص ساعت تدریس هنر در مدارس          ....................................34

5         -  آموزش بخشهای مختلف كتاب هنر توسط معلمین هنر ......................35

6         -  روشهای تدریس كتاب هنر .....................................................................36

7         -  میزان علاقمندی دانش آموزان به فعالیت های هنری ..........................37

8         -  میزان تأثیر كتاب روش تدریس دربهبودجریان‌تدریس هنر ...............38

9         -  میزان دسترسی دانش آموزان به ابزار و وسایل مورد نظر ..............38

10   -  موجودی كتابهای هنری دركتابخانه ها .................................................39

11   -  مشكلات موجود درامر تدریس درس هنر ............................................40

12   -  تقدّم آموزش خط نستعلیق با قلم ریز قبل از آموزش با قلم ..............41

13   -  تألیف كتب هنر بر اساس جنسیت ..........................................................41

14   -  گنجانیدن مسائل اقلیمی و هنرهای بومی درتألیف كتب هنر ...............43

15   -  ضرورت تشكیل كلاسهای ضمن خدمت ................................................44

16   -  نظرات و پیشنهادات راجع به كتب هنر ..................................................45

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

فصل اول ـ كلیات

مقدمه......................................................................................................................... 1

بیان مسئله ................................................................................................................4

اهداف تحقیق ............................................................................................................6

اهمیت و ضرورت تحقیق ........................................................................................7

سوالات تحقیق  ......................................................................................................10

متغیرها و تعریف عملیاتی آنها ............................................................................11

فصل دوم ـ مبانی نظری تحقیق

ادبیات تحقیق  ........................................................................................................16

 پیشینه تحقیق  ......................................................................................................25